Stadgar för Föreningen Hörande barn till Döva

Stadgarna antogs den 19 april 2011.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1 Ändamål
Föreningen Hörande Barn till Döva är en förening vars medlemmar står med ett ben i dövkulturen och ett ben i den hörande kulturen. Medlemmarna tillhör därmed en språklig och kulturell minoritet.

Föreningens huvudsakliga ändamål är:
– att främja hörande barn till dövas familjemedvetenhet och identitet,
– att verka för att anordna möten mellan hörande barn till döva inom Sverige,
– att främja vetenskaplig forskning och utveckling i frågor som berör hörande barn till döva,
– att sprida information till det hörande och det döva samhället om för oss viktiga frågor,
– att vara till stöd för hörande barn till döva som barn, ungdomar och vuxna,
dvs. KODA – Kids of Deaf Adults och CODA – Children of Deaf Adults,
– att samverka med organisationer som verkar för dövas intressen i samhället,
– att jämväl i övrigt arbeta för intressen som berör hörande barn till döva, såväl kulturellt som genom att främja självhjälp.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§4 Verksamhets och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli -30 juni.

§5 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar sker på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med kvalificerad majoritet (2/3 av antalet närvarande röstberättigade). Förslag till stadgeändring ska delges medlemmarna i kallelsen till mötet.
Ändring av föreningens stadgar om upplösning (§ 6) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§6 Upplösning av föreningen
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varvid den ena skall vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst 2/3 av de röstberättigade. Föreningen kan inte upplösas om fler än 1/3 av medlemmarna uttalar att verksamheten bör fortsätta.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar, utöver det av medlemmarna tillsatta kapitalet, skall överlämnas till Sveriges Dövas Riksförbund. Medlemmarna har inte rätt till del av nämnda tillgångar vid upplösning av föreningen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§7 Medlemskap
a) Aktiv medlem. Rätt att bli aktiv medlem i föreningen har den som har minst en döv förälder, har fyllt 18 år, som godkänner dessa stadgar samt betalar medlemsavgift till föreningen. Medlem intages i föreningen av dess styrelse efter ansökan med uppgift om namn, yrke eller titel, adress, telefonnummer, barndomsnamn samt den döve förälderns/de döva föräldrarnas skolort.
b) Hedersmedlem. En hedersmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som en aktiv medlem men är befriad från årsavgift. Genom beslut av styrelsen utses hedersmedlem.
c) Stödjande medlem. Rätt att bli stödjande medlem i föreningen har den som har som godkänner dessa stadgar, stödjer föreningens ändamålspunkter och betalar medlemsavgift till föreningen. Medlem intages i föreningen av dess styrelse efter ansökan.

§ 8 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 9 Uteslutning
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller utesluts medlemmen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 10 Tidpunkt och kallelse
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 3:e helgen i september månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats samt utfärdar kallelse jämte dagordning. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två månader i förväg. Styrelsen skall hålla verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmöte.

§ 11 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
Aktiv medlem som har frågor som skall behandlas på mötet har att senast fyra veckor före mötet till styrelsen inkomma med motion därom.

§ 12 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Endast fullt betalande närvarande aktiva medlemmar äger rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Stödjande medlem har yttrande- och förslagsrätt.

§ 13 Beslutsförhet
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningsordförande utslagsröst.

§ 14 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. Valbar som revisor är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 15 Ärenden vid årsmötet
Följande ärenden ska minst behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Årsmötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av
a. styrelsens arvode
b. revisorsarvode
c. övriga ersättningar
9. Val av
a. Ordförande för en tid av 2 år
b. Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
c. Två suppleanter för en tid av 1 år
d. Revisor och revisorsuppleant för en tid av 1 år
10. Nominering och val av valberedning för en tid av 1 år
11. Fastställande av avgifter för aktivt och stödjande medlemskap
12. Föredragning av verksamhetsplan och budget för det kommande året
13. Behandling av inkomna motioner
14. Mötets avslutande

§ 16 Extra årsmöte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till ett extra årsmöte om:
– styrelsen finner att sådant möte erfordras
– när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så begär
– när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom fjorton dagar kalla till sådant extra årsmöte får den eller de som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte skall översändas senast tio dagar före mötet till föreningens medlemmar.

VALBEREDNINGEN

§ 17 Sammansättning, åligganden
Årsmötet väljer minst två personer att ingå i valberedning, varav en utses till sammankallande. Valbar är aktiv medlem i föreningen. Valberedningens uppgift är att till årsmötet ta fram kandidater till styrelseval, val av revisor samt årsmötesordförande.

REVISORER

§18 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna till handa senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för de senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 19 Sammansättning
Föreningens styrelse består av en ordförande, en kassör samt minst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 20 Styrelsens åligganden
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som i enlighet med dessa stadgar skall verka för föreningens framåtskridande och tillvaratagande av medlemmarnas intressen. Styrelsen skall leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, fullfölja beslut som tas på årsmöten samt ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen sker enligt god förvaltningssed. Styrelsen utser en kontaktperson som representant i CODA International. Styrelsen skall sprida information till medlemmar om kända kommande CODA-evenemang runt om i världen.

§21 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar till styrelsen är aktiv medlem i föreningen. Samtliga styrelseledamöter väljes för en tid av två år. Halva antalet ledamöter väljes varje år.

Styrelsen skall sträva efter att sammanträda minst en gång i kvartalet och dessutom när ordförande så finner erforderligt eller då minst tre ledamöter påkallar det. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordförande eller den denne utser. Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträdet tillställas styrelsens ledamöter genom brev eller på annat sätt som finnes betryggande.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften, däribland ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika rösteantal den mening som biträds av ordföranden. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av en närvarande ledamot. Styrelseledamot äger på begäran få avvikande mening från styrelsens beslut antecknad protokollet. Vid frågor där ledamot är jävig skall denne lämna sammanträdet vid dessa särskilda tillfällen.